Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://pcd.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku.

Opis:

Dane adresowe: ul. Bohaterów Getta 6 D 57-300 Kłodzko fax. (74) 865 91 61, tel. (74) 647 51 41 Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Kłodzku jest Zespołem Placówek w skład którego wchodzą: 


a. Biblioteka Pedagogiczna w Kłodzku,


b. Biblioteka Pedagogiczna w Nowej Rudzie,


c. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłodzku,


d. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bystrzycy Kłodzkiej,


e. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dusznikach Zdroju,


f. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Rudzie.


Godziny urzędowania: Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Kłodzku:


Sekretariat - poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.30


Dział finansowy - poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30


Dyrektor - przyjmuje w każdy poniedziałek: 10.00 - 15.00


Biblioteka Pedagogiczna w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6 "C" - poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 17.00; czwartek: 8.00 - 15.00 tel. 74 647 4893, adres mailowy: klodzko@dbp.wroc.pl


Biblioteka Pedagogiczna w Nowej Rudzie, ul. Piłsudskiego 4 - poniedziałek - piątek: 10.00 - 17.00 tel. (74) 872 2530, adres mailowy: nowaruda@dbp.wroc.pl


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłodzku, ul. Szkolna 8 - poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00 tel. (74) 867 37 69, adres mailowy: porpsychpedkl@wp.pl,


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Słowackiego 4 - poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00; wtorek, czwartek 8.00 - 17.00 tel. (74) 644 28 82, adres mailowy: ppp_bk@op.pl,


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dusznikach Zdroju, ul. Sprzymierzonych 5 - poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00, tel. 74 866 98 12, adres mailowy: pppduszniki@interia.pl, Sekretariat czynny od: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 6-8 - poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.45 - 17.00; środa, piątek: 7.45 - 17.30, tel. (74) 872 26 81, adres mailowy: pppnr@o2.pl


Stanowiska i kompetencje: Dyrektor - mgr Dorota Ręczkowska - nauczyciel dyplomowany.


1. Kieruje działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.


2. Jest pracodawcą dla zatrudnionych w Zespole pracowników.


3. Współpracuje m. in. z dyrektorami placówek oświatowych gmin z terenu powiatu, Powiatowym Urzędem Pracy, Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną oraz wojewódzkimi i powiatowymi placówkami doskonalenia nauczycieli.


4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,


5. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą zatrudnionych w Zespole nauczycieli.


6. Dokonuje oceny zatrudnionych w Zespole pracowników.


7. Opracowuje program rozwoju Zespołu.


8. Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.


9. Przygotowuje roczny plan pracy Zespołu. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący placówkę na zasadach określonych w art. 36a Ustawy o systemie oświaty.


Cele i zadania PCDiPPP w Kłodzku:


Placówka realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Szczegółowe cele i zadania PCDiPPP w Kłodzku znajdują się w Rozdziale II par. 9 Statutu (poniżej plik do pobrania). Do realizacji zadań określonych w par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych w Zespole zatrudnia się nauczycieli - bibliotekarzy i bibliotekarzy. Biblioteki Pedagogiczne PCDiPPP w Kłodzku, prowadzone są na mocy Porozumienia Rady Powiatu Kłodzkiego z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu z dnia 30.11.2000 r.


Do zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych należy w szczególności:


1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;


2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;


3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;


4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;


5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;


6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;


7) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;


8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. W poradniach organizowane są i działają na zasadach określonych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zespoły orzekające wydające na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (wzór wniosku zał. nr 2), - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - orzeczenie indywidualnego nauczania, - orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, - opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne, odbywa się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.


Procedura przyjmowania klientów obowiązująca w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych oraz procedura wydawania opinii przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Nowej Rudzie (plik do pobrania)


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Powiatowe Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku."

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Mariusz Skrzypczyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Urszula Hoffman
Autor ostatniej poprawki:   Wiesław Politewicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dorota Ręczkowska
ilość wyświetleń:   14463
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   02.10.2017 09:42
data ostatniej zmiany:   21.10.2015 17:44 Rejestr zmian