Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku

http://www.pcd.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcppklodzko.szkolnastrona.pl
Instrukcja

Kategoria menu:

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Udostępnianie informacji nieudostępnionych w BIP


Informacje publiczne nie udostępnione w BIP udostępniane są w następujący sposób:

 

1) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń znajdujących się w lokalach placówek :

  • PCPP w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6 D,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6C,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Kłodzku Filia Nowa Ruda, ul. Piłsudskiego 4,
  • Powiatowa Poradna Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłodzku,          ul. Szkolna 8,
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłodzku                            Filia Nowa Ruda, ul. Niepodległości 6-8,
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłodzku                            Filia Bystrzyca Kłodzka, ul. Słowackiego 4,
  • Powiatowa Poradna Psychologiczno- Pedagogiczna w Kłodzku                           Filia Duszniki - Zdrój, ul. Sprzymierzonych 6.

2) wgląd w treść dokumentów stanowiących informację publiczną w siedzibie PCDPP w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 6 D, w godzinach i dniach roboczych, w sekretariacie PCPP w Kłodzku.

 

3) udostępnienie informacji na pisemny wniosek na zasadach określonych w art. 12 do art 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. Nr 1764)

 

4) udostępnienie informacji na pisemny wniosek w celu ponownego wykorzystywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (DZ.U. nr 352).

 

UDOSTĘPNIENIU NIE PODLEGAJĄ:


1) informacje nie będące informacją publiczną, w tym dane dotyczące prywatności osób pełniących funkcje,

2) informacje prawnie chronione, w tym informacje niejawne,

3) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorcy , w tym  w szczególności Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym  jednostki, dokumentacja zarządzania ryzykiem w jednostce

4) dane osobowe pracowników oraz klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym w szczególności: dane o wysokości pobieranych przez poszczególne osoby wynagrodzeń,  oraz dane o stanie zdrowia, wyznaniu, poglądach politycznych i innych informacji wrażliwych.


Data publikacji: 07.02.2021 13:46 Autor: Magdalena Zaremba